سرور مجازی خارج (KVM) Hidden

بروی تمامی سرور ها امکان ارائه هارد های NVME و HDD بطور همزمان نیز مقدور میباشد.

Server-GR-0

25GB SSD NVMe or 75GB hdd
512MB RAM DDR4
CPU 1vCore*3.5Ghz = 3.5Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-1

20GB SSD NVMe or 60GB hdd
1GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-2

30GB SSD NVMe or 90GB hdd
2GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-3

40GB SSD NVMe or 120GB hdd
3GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-4

80GB SSD NVMe or 240GB hdd
4GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-5

80GB SSD NVMe or 240GB hdd
8GB RAM DDR4
CPU 3vCore*3.5Ghz = 10.5Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور